Jdi na obsah Jdi na menu
 


Opisováno v hodině

2. 10. 2008

Právní úprava obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do něhož se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Rejstřík je veden v elektronické podobě, a to u rejstříkového soudu. Součástí obchodního rejstříku je sbírka listin, kam se ukládají nejdůležitější (obvykle zákonem stanovené listiny). Rejstříkový soud vede zvláštní vložku pro každého zapsaného podnikatele, organizační složku podniku, podnik zahraniční osoby či jeho organizační složku. Rejstříkovému soudu je stanovena povinnost zveřejňovat zápis do obchodního rejstříku, jeho změnu či výmaz, jakož i uložení listiny do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu, ledaže právní předpis ukládá tuto povinnost někomu jinému. Zveřejňované údaje oznámí rejstříkový soud nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu také příslušnému daňovému orgánu, orgánu státní statistiky a orgánu, který vydal průkaz živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění. Tato povinnost uložená soudu souvisí s povahou obchodního rejstříku jako veřejného seznamu, který je přístupný a každý do něj může nahlížet a pořizovat si z něj kopie a výpisy. Skutečnosti zapsané do obchodního rejstříku jsou účinné vůči každému ode dne jejich zveřejnění (obvykle v obchodním věstníku), ledaže zapsaná osoba prokáže, že třetí osobě bylo provedení zápisu známo dříve. Zákon však stanoví jakousi přechodnou lhůtu mezi zveřejněním a zapsáním do obchodního rejstříku, na kterou váže zvláštní režim možnosti dovolávat se nesouladu zapsaných a zveřejněných údajů navzájem vůči třetím osobám. Je třeba klást důraz na dodržení zákonných podmínek v tomto období tím spíš, že často vznikají nedorozumění, kdo je v rozhodné době za společnost například oprávněn jednat a podobně. Zákon dále upravuje povinnost podat návrh na zápis změn do obchodního rejstříku.l Vymezuje okruh subjektů, které jsou povinny takové návrhy podávat, dále lhůty pro podání, povinné přílohy k zápisu a formu podání. Jaký je tedy okruh subjektů, kterým zákon stanoví povinnost zápisu do obchodního rejstříku? Jsou jimi obchodní společnosti a družstva, zahraniční osoby a další osoby, jestliže povinnost jejich zápisu stanoví zvláštní právní předpis. Vedle toho zákon stanoví, že se do rejstříku mohou nechat zapsat fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou občany České republiky nebo některého z členských států Evropské unie nebo jiného státu, který tvoří Evropský hospodářský prostor, pokud o zápis požádají. Fyzická osoba, která je podnikatelem, se zapíše do obchodního rejstříku vždy, jestliže splní obratové kritérium, nebo pokud provozuje živnost průmyslovým způsobem.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář